Παράταση  Υποβολής Εργασιών Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018

Στο Συνέδριο θα παρουσιαστούν:
α) Προφορικές Ανακοινώσεις  
β) Βραχείας διάρκειας Ανακοινώσεις  – Posters
γ) “Best case – Best save”  με αναφορά σπάνιου – δύσκολου περιστατικού για την ειδική συνεδρία. Εξ αυτών θα βραβευτεί η καλύτερη περίπτωση – καλύτερη αντιμετώπιση.

* Όλες οι πρωτότυπες κλινικές και ερευνητικές εργασίες που θα παρουσιαστούν ως Προφορικές Ελεύθερες Ανακοινώσεις θα είναι υποψήφιες προς βράβευση (πλην των αναφορών περιπτώσεων – Case reports)

Στο κείμενο του email να αναγράφεται το όνομα του υπευθύνου αλληλογραφίας, το κινητό του τηλέφωνο, το επιθυμητό είδος παρουσίασης (προφορική, βραχείας-poster, Best case – Best save)  

Οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των περιλήψεων και θα δημοσιευθούν όπως ακριβώς έχουν αποσταλεί.

Απαραίτητη προϋπόθεση παρουσίασης και δημοσίευσης της περίληψης αποτελεί η εγγραφή στο Συνέδριο τουλάχιστον ενός εκ των συγγραφέων.

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

 • Η περίληψη υποβάλλεται στην Ελληνική γλώσσα  και την Αγγλική γλώσσα στο email:microhand@ctmi.gr
 • Το κείμενο δεν πρέπει να υπερβαίνει  τις 250 λέξεις
 • Να είναι υπογραμμισμένο το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την ανακοίνωση.
 • Η γραμματοσειρά θα πρέπει να είναι η Arial με μέγεθος γραμματοσειράς 11 ενώ το κείμενο θα πρέπει να είναι σε μονό διάστημα
 • Ο τίτλος της περίληψης θα πρέπει να είναι με έντονα (bold) κεφαλαία γράμματα
 • Τα ονόματα των συγγραφέων θα πρέπει να γράφονται στην ονομαστική με κεφαλαία τα αρχικά γράμματα. Το επώνυμο θα πρέπει να ακολουθεί το αρχικό του ονόματος και κατόπιν να τίθεται υπό μορφή εκθέτη ο αριθμός που προσδιορίζει το φορέα (π.χ. Π. Παπαδόπουλος1)
 • Το επιστημονικό κέντρο θα πρέπει να αναγράφεται με italic με κεφαλαία τα αρχικά γράμματα. Όταν αναφέρονται περισσότερα από ένα επιστημονικά κέντρα, θα πρέπει η αντιστοιχία κέντρου και ονόματος να γίνεται με νούμερα και όχι με σύμβολα (π.χ. Ορθοπαιδικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. “Ο Ευαγγελισμός”1)
 • Η περίληψη θα πρέπει να έχει την ακόλουθη δομή:
  Εισαγωγή
  Υλικό & Μέθοδος
  Αποτελέσματα
  Συμπεράσματα

  Οι ανωτέρω τίτλοι θα πρέπει να γράφονται με έντονη γραφή (bold) γραφή.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή αλλαγές παρακαλώ επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Συνεδρίου : 

CTM International S.A. τηλ 210 3244932, fax 210 3250660 email:microhand@ctmi.gr