Γενικές Πληροφορίες    
 
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
Οργανωτική Επιτροπή
Επιστημονική Επιτροπή
Νοσηλευτική Επιτροπή
Τοπική Επιτροπή
Επιστημονικό Πρόγραμμα
Εγγραφές
Διαμονή
Γενικές Πληροφορίες
Γραμματεία Συνεδρίου


Τόπος Σεμιναρίου
Ξενοδοχείο Aquila Atlantis, Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ: 2810 229103, Fax: 2810 226265


Κοινωνικές Εκδηλώσεις
Εναρκτήρια Τελετή,  Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2015
 

Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, (CME Credits)
Το Σεμινάριο μοριοδοτείται με 15 μόρια από τον Πανελλήνιο
Ιατρικό Σύλλογο και την UEMS.