Τελική ημερομηνία Υποβολής Εργασιών 30 Οκτωβρίου 2016

Οι εργασίες υποβάλλονται στην Ελληνική και αποστέλλονται με μορφή word στο email : microhand@ctmi.gr

Περιλήψεις που έχουν ανακοινωθεί σε προηγούμενα Συνέδρια δεν θα γίνονται δεκτές.

Οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των περιλήψεων και θα δημοσιευθούν όπως ακριβώς έχουν αποσταλεί.

Απαραίτητη προϋπόθεση παρουσίασης και δημοσίευσης της περίληψης αποτελεί η εγγραφή στο Συνέδριο τουλάχιστον ενός εκ των συγγραφέων.

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

 • Η περίληψη υποβάλλεται στην Ελληνική γλώσσα
 • Το κείμενο δεν πρέπει να υπερβαίνει  τις 250 λέξεις
 • Η γραμματοσειρά θα πρέπει να είναι η Arial με μέγεθος γραμματοσειράς 11 ενώ το κείμενο θα πρέπει να είναι σε μονό διάστημα
 • Ο τίτλος της περίληψης θα πρέπει να είναι με έντονα κεφαλαία γράμματα
 • Τα ονόματα των συγγραφέων θα πρέπει να γράφονται στην ονομαστική με πεζοκεφαλαία γράμματα. Το επώνυμο θα πρέπει να ακολουθεί το αρχικό του ονόματος και κατόπιν να τίθεται υπο μορφή εκθέτη ο αριθμός που προσδιορίζει το φορέα (π.χ. Π. Παπαδόπουλος1)
 • Το επιστημονικό κέντρο θα πρέπει να αναγράφεται με italic πεζοκεφαλαία γράμματα. Όταν αναφέρονται περισσότερα από ένα επιστημονικά κέντρα, θα πρέπει η αντιστοιχία κέντρου και ονόματος να γίνεται με νούμερα και όχι με σύμβολα (π.χ. Ορθοπαιδικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. “Ο Ευαγγελισμός”1)
 • Η περίληψη θα πρέπει να έχει την ακόλουθη δομή:
  Σκοπός
  Υλικό & Μέθοδος
  Αποτέλεσμα
  Συμπεράσματα

  Οι ανωτέρο τίτλοι θα πρέπει να γράφονται με έντονη γραφή και πεζοκεφαλαία γράμματα

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή αλλαγές παρακαλώ επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Συνεδρίου : 

CTM International S.A. τηλ 210 3244932, fax 210 3250660 email:microhand@ctmi.gr