Υποβολή εργασιών    
 
ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Οι περιλήψεις των εργασιών θα πρέπει να υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα και μόνο μέσω του διαδικτύου σε αυτή την ιστοσελίδα
 
Η υποβολή των περιλήψεων πρέπει να γίνει
έως και την 
Τρίτη  14 Απριλίου/ 21 Απριλίου 2009
Ολοκληρώθηκε

 
Μορφοποίηση κειμένου
Η απόσταση μεταξύ των γραμμών θα πρέπει να είναι μονή και η περίληψη να χωράει στο πλαίσιο της τυπωμένης φόρμας περιλήψεων. Τα διαστήματα μεταξύ των γραμμών και το μέγεθος των χαρακτήρων θα πρέπει να είναι ομοιόμορφα σε όλο το κείμενο.
 
Μέγεθος γραμμάτων και γραμματοσειρά
Το μέγεθος των γραμμάτων θα πρέπει να είναι 10 και η γραμματοσειρά Arial ή Times New Roman.
 
Τίτλος
Ο τίτλος της εργασίας θα πρέπει να γράφεται με κεφαλαία γράμματα και να μην ξεπερνάει τις δύο γραμμές. Στοιχεία που προδίδουν την προέλευση της περίληψης δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στον τίτλο και στο κείμενο.
 
Συγγραφείς
Όλα τα ονόματα θα πρέπει να αναγράφονται στην ονομαστική με μικρά γράμματα. Το επώνυμο να ακολουθεί το αρχικό του ονόματος και κατόπιν να τίθεται  υπό μορφή εκθέτη ο αριθμός που προσδιορίζει τον φορέα (πχ Γ. Παπαδόπουλος1 ). Το όνομα του παρουσιαστή συμπληρώνεται σε ξεχωριστό πεδίο.
 
Διεύθυνση του φορέα από τον οποίο προέρχεται η εργασία
Η διεύθυνση του φορέα από το οποίο προέρχεται η εργασία θα πρέπει να αναγράφεται με μικρά γράμματα. Όταν αναφέρονται περισσότεροι από ένας φορέας, θα πρέπει η αντιστοιχία φορέα και ονόματος να γίνεται με νούμερα και όχι με σύμβολα. (π.χ. Ορθοπαιδική Κλινική  Γ.Νοσοκομείο1)
 
Κείμενο
Το κείμενο δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 250 λέξεις και δεν επιτρέπεται να περιέχει συντομογραφίες, χωρίς την ανάλογη επεξήγηση.
 
Εγγραφή, στοιχεία συγγραφέων
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή στο συνέδριο τουλάχιστον ενός εκ των συγγραφέων.

Τα στοιχεία του υπεύθυνου επικοινωνίας για κάθε εργασία πρέπει να είναι ακριβή για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση του/της.