ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
 

Οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των περιλήψεων και θα δημοσιευθούν όπως ακριβώς έχουν αποσταλεί.

Απαραίτητη προϋπόθεση παρουσίασης και δημοσίευσης της περίληψης αποτελεί η εγγραφή στο Συνέδριο τουλάχιστον ενός εκ των συγγραφέων.

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

 • Η περίληψη υποβάλλεται στην Ελληνική γλώσσα  στο email: microhand@ctmi.gr
 • Το κείμενο δεν πρέπει να υπερβαίνει  τις 250 λέξεις
 • Να είναι υπογραμμισμένο το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την ανακοίνωση.
 • Η γραμματοσειρά θα πρέπει να είναι η Arial με μέγεθος γραμματοσειράς 11 ενώ το κείμενο θα πρέπει να είναι σε μονό διάστημα
 • Ο τίτλος της περίληψης θα πρέπει να είναι με έντονα (bold) κεφαλαία γράμματα
 • Τα ονόματα των συγγραφέων θα πρέπει να γράφονται στην ονομαστική με κεφαλαία τα αρχικά γράμματα. Το επώνυμο θα πρέπει να ακολουθεί το αρχικό του ονόματος και κατόπιν να τίθεται υπό μορφή εκθέτη ο αριθμός που προσδιορίζει το φορέα (π.χ. Π. Παπαδόπουλος1). Αρίθμηση μόνον σε  περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα του ενός ιδρύματα ή τμήματα
 • Το επιστημονικό κέντρο θα πρέπει να αναγράφεται με italic με κεφαλαία τα αρχικά γράμματα. Όταν αναφέρονται περισσότερα από ένα επιστημονικά κέντρα, θα πρέπει η αντιστοιχία κέντρου και ονόματος να γίνεται με νούμερα και όχι με σύμβολα (π.χ. Ορθοπαιδικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. “Ο Ευαγγελισμός”1) . 
 • Η περίληψη θα πρέπει να έχει την ακόλουθη δομή:
  Εισαγωγή
  Υλικό & Μέθοδος
  Αποτελέσματα
  Συμπεράσματα

  Οι ανωτέρω τίτλοι θα πρέπει να γράφονται με έντονη γραφή (bold) γραφή.
 • Δείγμα Υποβολής Εργασίας ΕΔΩ

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή αλλαγές παρακαλώ επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Συνεδρίου : 

CTM International S.A. τηλ 210 3244932, email: microhand@ctmi.gr