Ημερομηνία & Τόπος Σεμιναρίου

17-18 Μαρτίου 2023
Αμφιθέατρο, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός»

 

Εγγραφές
Η εγγραφή στο συνέδριο είναι δωρεάν.

 

Βεβαιώσεις Συμμετοχής
Οι βεβαιώσεις συμμετοχής θα σταλούν ηλεκτρονικά μετά το πέρας του συνεδρίου.

 

Γραμματεία Συνεδρίου

C.T.M. International S.A. 
Λεωφ. Βασ. Σοφίας 131, 115 21 Αθήνα
Τηλ: 210 3244932 – Fax: 210 3250660
email: otchellas@ctmi.gr  website: www.ctmi.gr
Αρ. ΓΕΜΗ: 007976301000